תנאי שימוש

תקנון שימוש

הואיל: והחברה מספקת שירותי אינטרנט,

והואיל: והלקוח שוכר שירותי אינטרנט מן החברה,

והואיל: וקבלת שירותי אינטרנט מן החברה מותנית בהסכמה לאמור להלן,

לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

בהצטרפות ללקוחות החברה, ועם קבלת שירותיה, כל הלקוחות מסכימים עם תנאי השימוש של גריטו. תנאי השימוש נועדו על מנת לוודא שימוש נאות בשירותים אותם מקצה החברה ללקוחותיה, ועל מנת לוודא שימוש נאות ברשת האינטרנט כלפי לקוחות החברה ובכלל, תוך כדי מתן תשומת לב לדרישות סביבת המערכות של החברה.

1. מבוא

המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

כותרות הסעיפים בהסכם זה מובאות לנוחות הקורא בלבד ואין לראותן כאילו באו לסייע בפרשנות הסכם זה או

להשפיע עליו.

2. שימוש לרעה

גריטו מציעה שירותי אירוח, שיווק, בנייה ופיתוח של דפי אינטרנט.

שרתי החברה ישמשו אך ורק למטרות חוקיות. כל ניסיון לשימוש לרעה במשאבי חוות השרתים, שרתי החווה, מחשבי החברה, חשבונות לקוחות החברה או כל חשבון אחר בחוות השרתים אסור בהחלט ויגרור תגובה מיידית.

בכל מקרה של ניסיון לשימוש לרעה או בשימוש לרעה בזכויות הניתנות ללקוח בעת הפעלת חשבונו, תישקל בחומרה בחברה ותגרור השעיית החשבון במלואו או בחלקו או סגירתו לצמיתות ללא כל התראה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה ועובדיה וללא כל החזר ו/או פיצוי כספי ללקוח.

3. חומר “למבוגרים בלבד”

בהתאם לדרישות מערכת מיוחדות בכל הנוגע לאתרים הקשורים בתעשיית הסקס והפורנוגרפיה, הפעלת אתרי סקס או אתרים הקשורים לסקס אסורה בהחלט תחת חשבונות בשרתים השיתופיים.

הנוגע קשור גם לאתרים המבצעים קישורים לאתרים אחרים הכוללים חומר פורנוגרפי במקום אחר.

האמור בשורות הנ”ל נכון גם לכל פעילות שאינה חוקית והקשורה לפורנוגרפיה אם באופן ישיר או בעקיפין.

4. אבטחה ומידע

נסיונות חדירה, בדיקות עומס, חדירה ו/או הפרה של מערכות ההגנה הקיימות בחוות השרתים או בשרתים עצמם או במחשבי החברה או במחשבי לקוחות החברה, אסורים בהחלט ועשויים להוות עבירה אזרחית או פלילית בהתאם.

דוגמאות אשר ניתן לכלול ביניהן, אך לא רק, הן:

גישה לאזורים אסורים בשרת, חיטוט, שימוש או סריקת מערכות ונתונים אסורה בהחלט. כל ניסיון לביצוע הונאות אינטרנט מכל סוג שהוא, וביניהן, שיחזור סיסמאות, Sniffing, Hacking, Cracking, Fishing/Phishing או כל שיטה אחרת שמוזכרת או שאינה מוזכרת בזאת אסורה ומהווה עבירה פלילית.

כל ניסיון לביצוע אחת מהפעולות הנ”ל על ידי לקוח החברה ללקוחות החברה האחרים או למשתמשי אינטרנט אחרים שאינם לקוחות החברה באמצעים אותם מספקת לו החברה, ישמשו עילה לסגירת חשבון מיידית וללא כל התראה מוקדמת וללא כל החזר ו/או פיצוי כספי ללקוח.

5. שימוש בשפות צד-שרת – PHP / CGI / ASP

השימוש בתוכניות PHP, CGI, ASP מותרות, בהתאם לסוג השירות הניתן ללקוח ולשרת עליו תותקן התוכנית. עם זאת, ניצול משאבי מערכת במידה אשר משפיעה על תפקוד השרתים או על פעילות אתרים אחרים בשרת או גורמת בעיה כלשהי בחוות השרתים, תגרור סגירת אפשרות השימוש בסקריפטים השונים במחיצה המוקצית ללקוח, ואף עשויה לגרור סגירת חשבון מיידית וללא כל הודעה מוקדמת.

6. מגבלות חשבון ותעבורת נתונים

גריטו מאפשרת ללקוחותיה תעבורת נתונים בהתאם לפירוט המופיע בהצעת מחיר. תעבורת הנתונים מוגבלת ומתייחסת למסמכי רשת סטנדרטיים (html, asp, php, jpeg, gif, php, cgi, pl) כמו גם לשאר סוגי הקבצים, כגון: (zip, mp3, mpeg, exe, ra, rm וכו’ ). כאשר ניתן להגיש בקשה לחריגה מהתעבורה המוקצית וזאת תישקל באופן חד צדדי על ידי גריטו בלבד.

נושא התעבורה יידון עם החברה וייתכן כי תורשה תעבורת קבצים שונים בהתאם לתמחור נפרד.

בכל מקרה, לקוח אשר חשבונו יגרור ניצול משאבי מערכת באופן בוטה, יקבל את האפשרות לביצוע תשלום נוסף בגין משאבי המערכת אותן הוא צורך, או שיהיה עליו להקטין את צריכת משאבי המערכת, כך שלא יהווה ‘מונופול’ בשרת.

תחת שרת שיתופי לא יוקצו ללקוח מעל 10% ממשאבי השרת.

חשבון אשר יהווה מונופול בשרת ולא יאפשר פעילות תקינה של שאר האתרים בשרתים השיתופיים, ייסגר מידיית וללא כל התראה מוקדמת בנושא.

חריגה מנפח התעבורה המוקצה לחשבון תלווה בשינוי סוג החשבון לחשבון הבא בחבילה אשר משתנה מפעם לפעם, במידה ולא קיימת חבילה שכזו או שגריטו תמצא לנכון לחייב את בעל החשבון בעבור השימוש – בעל החשבון ישא בעלות של: 10 ₪ לא כולל מע”מ בגין כל 1GB של תעבורה עודפת. החיוב יבוצע אחת לחודש בכל סוף חודש קלנדרי בהתאם לתעבורת הנתונים לאותו חודש קלנדרי.

7. פרסום באמצעות דואר אלקטרוני – “דואר זבל” – Spam

שליחת הודעות אימייל פרסומיות או בכמות מסחרית, באמצעות או דרך שרתי גריטו לנמענים, בין אם הם לקוחות גריטו או לא, או שימוש בכתובות אימייל המצויות תחת שרתי גריטו למטרת פירסום מסוג זה, אסורה בהחלט.

שימוש בשרת ISP כלשהו לצורך שליחת הדואר אינה פוטרת את הלקוח מאחריות בכל הנוגע לשימוש בכתובות דואר אלקטרוני הקיימות תחת השרת. שימוש בכתובת דואר אלקטרוני לאמצעים שאינם טהורים ואשר עשויים להוות מטרד לצד ג’ יהוו הפרה בוטה של תנאי שימוש אלו ועשויים לגרור סגירת החשבון לצמיתות ובאופן מיידי.

גריטו מגבילה את כמות שליחת הדואר בקבוצות דרך האתר ל- 25 אימיילים כל שעה.

משלוח רשימות תפוצה גדולות מהרשום באמצעות סקריפטים דרך השרת, אסורה בהחלט ועלול לגרום לסגירת חשבון באופן מיידי.

8. זכויות יוצרים

גריטו לא תאפשר שימוש בשרתיה לצורך ניצול זכויות יוצרים. כל עבודה המעוגנת בזכויות יוצרים, קטעי שמע, וידאו, מוזיקה, או כל חומר אחר הנושא זכויות יוצרים, אשר שיופעל על שרתי החברה או שיהיו אליו קישורי אינטרנט כלשהם.

תוכנות שאינן חוקיות או כל חומר אחר המזוהה כתוכנות פיראטיות, תכוניות לניטרול הגנות וסיסמאות בתוכנות וכל חומר אשר מוגדר כתוכן אסור על ידי רשויות השלטון, אסור בתוקף.

כמו כן, כל קישור לאתרים הכוללים חומר מסוג זה, או המסבירים אך או כיצד לגשת לחומר מסוג זה, אסורים בהחלט, והפעלתם על השרת תהווה הפרה בוטה של הסכם זה.

9. ניצול לרעה של משאבי מערכת

כל ניסיון ניצול לרעה או פגיעה באי אילו ממערכות גריטו או בחשבונות לקוחות גריטו אסורה בהחלט. כל חשבונות הלקוחות, מחויבים לקיום תנאי שימוש אלו. כל כישלון במילוי מוחלט של כל סעיפי הסכם זה, יובילו באופן ברור לסגירת חשבון הלקוח וכל החשבונות הנלווים לו.

גריטו שומרת לעצמה את הזכות להסיר חשבונות לקוחות ממערכותיה ללא התראה מוקדמת באם קיימת בחברה הסיבה להאמין כי סעיפים בהסכם זה לא בוצעו במלואם.

כל לקוח החברה, המשתמש בשרתי החברה לצורך פיתוח או הפעלות ניסיוניות של יישומי (“אפליקציות”) רשת, אשר מריץ אפליקציה אשר הוא מודע כי ביכולתה לפגוע או להשבית את מערכות השרת או את השרתים,

מפר לרעה את סעיפי הסכם זה, ומסתכן בסגירה חד צדדית של חשבונו.

גריטו לא תרשה בכל דרך שהיא שירותים או תכונות העשויות באופן פוטנציאלי להשפיע על נושאי אבטחה, מהירות ו/או יציבות של השרתים.

הסעיף נוגע גם לפעילות צד שלישי העשויה להתרחש עם הפעלת קבצי מערכת בשרת, שימוש בפרוטוקול FTP אנונימי או כל פרוטוקול תקשורת אחר לרבות IRC, שימוש ב- Upload מכל סוג שהוא או הזנת טפסים.

כל אתר אשר ישתמש במשאבי מערכת גבוהים, שאינם סבירים, לפי שיקול דעתה הבלעדית של גריטו, כגון, אך לא רק : CPU time, memory usage, network resources, יושעו באופן מיידי, בשל גרימת נזק לשרת ופגיעה בפעילות תקינה של לקוחות אחרים בשרת, וזאת ללא כל התראה מוקדמת.

10. מועדים ותשלום

התשלום עבור שירותי האחסון יבוצע מראש ובאופן מידי.

עיכוב, השהיה, ביטול, דחייה או כל דרך אחרת אשר תגרור למניעת תשלום ו/או איחור ו/או פיגור בתשלום בעבור האחסון תוביל להשעיית חשבון על פי שיקולה הבלעדי של גריטו. במידה ונתקבל תשלום דחוי אשר בוצע מעבר למועד הנדרש (“שוטף+”) – גריטו תחזיר את השירות לפעילות מלאה במועד הפירעון המלא או לפי שיקולה הבלעדי ואין לראות בכך הסכמה לתנאי תשלום חדשים ו/או התניית תנאי תשלום בעבור השירות.

11. עריכת תנאי שימוש

גריטו שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לערוך ולמחוק סעיפים מהסכם זה ללא הודעה מוקדמת וללא יידוע הלקוח.